بازار مسکن خود را برای خواب بهاره آماده‌می‌کند؟

در بهمن ماه سال جاری تعداد معاملات واحد های مسکونی و متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتیب به 15.6 هزار فقره و 45.0 میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4.5 درصد کاهش و 7.6 درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گزارش  تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال  1395 که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانک مرکزي تهيه و منتشر شده است.

در اين گزارش آمده است:

در بهمن ماه سال 1395 ، تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني شهر تهران به 15.6 هزار واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 7.6 و 4.5 درصد کاهش نشان مي دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي شهر تهران 45.0 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب به ميزان 0.2 و 7.6 درصد افزايش نشان می دهد.

1-    حجممعاملاتمسکن

در بهمن ماه سال 1395 ، تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني شهر تهران به 15631  واحد مسکوني رسيد که در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 4.5 درصد کاهش نشان مي دهد. بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده به تفکيک عمر بنا در بهمن ماه سال 1395 حاکي از آن است که واحدهاي تا 5 سال ساخت با سهم 53.9 درصد بيشترين سهم از واحدهاي مسکوني معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقايسه با بهمن سال قبل کاهش يافته و به سهم واحد هاي با قدمت بيش از 5 سال افزوده شده است.

توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در بهمن ماه سال 1395 حاکي از آن است که از ميان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 16.2 درصدي از کل معاملات ، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنين مناطق 4 و 2 به ترتيب با سهم 11.5 و 9.6 درصدي در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند.

در مجموع 73.5 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتيب بيشترين فراواني شامل مناطق 5 ، 4 ، 2 ، 8 ، 14 ، 7 ، 10 ، 15 ، 1 و 11 ) بوده و 12 منطقه باقي مانده 26.5 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

2-   تحولات قيمت مسکن

در بهمن ماه سال 1395 ، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي شهر تهران 45.0 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 0.2 و 7.6 درصد افزايش نشان ميدهد.

بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 12 (معادل 13.0 درصد) و کمترين رشد متوسط قيمت به منطقه 3 (معادل 0.7 درصد) تعلق دارد.

در بهمن ماه سال 1395 از ميان مناطق 22 گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده معادل 101.2  ميليون ريال به منطقه 1 و کمترين آن بها 21.3 ميليون ريال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور در مقايسه با ماه مشابه سال قبل به ترتيب 9.9 و 7.0 درصد افزايش يافته است.

3-  تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در يازده ماهه منتهي به بهمن ماه سال1395

در يازده ماهه منتهي به بهمن ماه سال 1395 ، تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران به 149.8 هزار واحد مسکوني بالغ گرديد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، 6.5 درصد افزايش نشان مي دهد.

در اين مدت متوسط قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي در شهر تهران 43.8 ميليون ريال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، 5.4 درصد افزايش نشان مي دهد.

4-   ساير شاخص هاي آماري بازار معاملات مسکن

1-4 توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در بهمن ماه سال 1395 حاکي از آن است که واحدهاي مسکوني در دامنه قيمتي 30 تا 35 ميليون ريال به ازاي هر متر مربع بنا با سهم 12.7 درصد، بيشترين سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قيمتي  25 تا 30 و 35 تا 40 ميليون ريال به ترتيب با سهم هاي 12.1 و 10.7 درصدي، در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند .

در اين ماه، توزيع حجم معاملات به گونه‌اي بوده است که در حدود 61.5 درصد واحدهاي مسکوني با قيمتي کمتر از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکوني شهر تهران (45.0 ميليون ريال) معامله شده اند.

 

2-4 توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکو ني در بهمن ماه سال 1395 نشان ميدهد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيربناي60  تا 70 متر مربع معادل 14.8 درصد اختصاص داشته است.

واحدهاي داراي زير بناي 50 تا 60  و 70  تا 80  متر مربع به ترتيب با سهم هاي13.7 و 13.5درصدي در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. در مجموع در اين ماه، واحدهاي مسکوني با سطر زيربناي کمتر از 80 متر مربع،  51.5 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

 

3-4 توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکوني

در بهمن ماه سال 1395 ، توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکي از آن است که در ميان دامنه هاي قيمتي مورد بررسي، واحدهاي مسکوني با ارزش 1500 تا 2000 ميليون ريال با اختصاص سهم 12.7درصد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده را به خهود اختصاص داده است .

واحدهاي داراي ارزش 1000 تا1500 و 2000 تا2500  ميليون ريال نيز به ترتيب با اختصاص 12.0و 11.9درصد در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته اند. در مجموع در اين ماه، حدود 49.2 درصد از معاملات به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از 4000 ميليون ريال اختصاص داشته است.

5-   تحولات اجاره بهاي مسکن

در بهمن ماه سال 1395 شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 11.2و 9.4 درصد رشد نشان ميدهد. ماهيت قراردادهاي اجاره مسکن که غالبا يک ساله تنظیم مي گردند و نيز اثرپذیري شاخص اجاره بهاي مسکن از سياست هاي کنترل و مهار تورم، سبب تغيیر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.

سهم هزينه مسکن (اجاره بهاي مسکن اعم از شخصي و غيرشخصي) در محاسبات شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي )براساس سال پايه 1390=100 ( معادل 24.8 درصد مي‌باشد.

 

6-   جمعبندي

در بهمن ماه سال جاري حجم معاملات واحد هاي مسکوني و متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع واحد مسکوني در شهر تهران به ترتيب به 15.6  هزار فقره و 45.0 ميليون ريال رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 4.5 درصد کاهش و 7.6 درصد افزايش نشان مي دهد.

در مجموع طي 11 ماهه سال جاري حجم معاملات شهر تهران نسبت به دوره مشابه سال قبل از رشد 6.5 درصدي برخوردار بود که نشان از بهبود وضعيت بازار مسکن در سال جاري دارد. بررسي تحولات بازار اجاره بهاي مسکن در بهمن ماه سال 1395 نيز مويد تغيير متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم و رشد قيمت مسکن در اين دوره می باشد، به طوري که شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 11.2 و 9.4 درصد رشد نشان مي دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *